Regulamin

REGULAMIN SERWISU
BUSMARKET

§1

Definicje

Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Usługodawca – Tomasza Cieślika prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Cieślik-Trans Cieślik Tomasz, ul. Św.Jana 81, 32-095 Sieciechowice, NIP 6821087838, REGON 120265820,
 2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://busmarket.com.pl/
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zarejestrowane konto w Serwisie,
 4. Promocja Użytkownika – działania polegające na promowaniu firmy Użytkownika szczegółowo opisane w §4 ust. 1 i 2 Regulaminu,
 5. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie o sprzedaży Pojazdu lub Części do Pojazdów,
 6. Promocja Ogłoszenia – działania polegające na promowaniu Ogłoszenia Użytkownika szczegółowo opisane w §4 ust. 3 i 4 Regulaminu,
 7. Pojazd – pojazd mechaniczny (autobusy, ciągniki siodłowe, samochody dostawcze i ciężarowe itp.), a także naczepy i przyczepy,
 8. Część do Pojazdu – część zamienna, element wyposażenia, element konstrukcyjny itp. do Pojazdu,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu,
 10. Adres kontaktowy – biuro@busmarket.com.pl.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie i/lub promocji Użytkowników i ich Ogłoszeń.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę stron internetowych oraz adresu e-mail (poczty elektronicznej).
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jest odpowiedzialny za treść (w tym zdjęcia) Ogłoszenia i jego zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

§3

Rejestracja i usunięcie konta w Serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie możliwe jest jedynie po akceptacji Regulaminu.
 2. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w Serwisie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji konta w Serwisie w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
 5. Umowa o której mowa w ust. 2 powyżej zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika w Serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie nastąpi poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 7. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika z Serwisu.

 §4

Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie

 1. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi odpowiadać rzeczywistemu stanowi (faktycznemu i prawnemu) Pojazdu lub Części do Pojazdu. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wypełnienia pól obligatoryjnych
 3. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczenia jednego Ogłoszenia dla jednego Pojazdu lub Części do Pojazdu. W tej samej chwili jeden Pojazd lub Część do Pojazdu może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie musi zawierać rzeczywiste zdjęcia Pojazdu lub Części do Pojazdu.
 5. Użytkownik jest uprawniony do modyfikacji zamieszczonego Ogłoszenia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia i/lub edycji Ogłoszenia naruszającego postanowienia Regulaminu w szczególności, gdy zawiera ono treści uznawane za obraźliwe, narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, a także wprowadza w błąd.
 7. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest płatne. Zasady płatności, w tym w szczególności sposób płatności oraz ceny znajdują się pod adresem .
 8. Czas wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie wynosi 30 dni liczonych od dnia jego umieszczenia w Serwisie.

§5

Promocja Użytkowników i Ogłoszeń w Serwisie

 1. Użytkownik uprawniony jest do promocji w Serwisie własnej firmy (w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego). Promocja firmy Użytkownika odbywa się poprzez:
  1. umieszczenie danych firmy Użytkownika (nazwa, telefon oraz adres) w sekcji „Polecani dealerzy” na dole strony Serwisu („Promocja firmy”),
  2. umieszczenie bannera firmy Użytkownika na górze strony Serwisu („Reklama firmy panel górny”). Użytkownik jest zobowiązany do przygotowania i przesłania bannera we własnym zakresie. Usługodawca może odmówić umieszczenia bannera w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu, w szczególności §2 ust. 3 Regulaminu,
  3. umieszczenie banera firmy Użytkownika w panelu bocznym w kolumnie „Reklama” („Reklama firmy panel boczny”). Użytkownik jest zobowiązany do przygotowania i przesłania bannera we własnym zakresie. Usługodawca może odmówić umieszczenia bannera w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu, w szczególności §2 ust. 3 Regulaminu,
 2. Promocja firmy Użytkownika poprzez umieszczenie jego danychbannera w panelu bocznym oraz banera w panelu górnym odbywać się będzie poprzez zamienne wyświetlanie danych oraz bannerów  kolejnych Użytkowników. . Czas promocji firmy użytkownika (Promocja firmy, Reklama firmy panel górny, Reklama firmy panel boczny)  wynosi 10 dni liczonych od dnia jego umieszczenia w Serwisie.
 3. Użytkownik uprawniony jest do promocji w Serwisie Ogłoszenia. Promocja Ogłoszenia odbywa się poprzez:
  1. umieszczenie ogłoszenia na sliderze znajdującym się na Stronie Głównej Serwisu („Ogłoszenie promowane”). Usługodawca gwarantuje, iż każdorazowo dane Ogłoszenie promowane Użytkownika będzie widoczne na stronie głównej Serwisu przez minimum 3s.,
  2. umieszczenie ogłoszenia w sekcji „Polecane ogłoszenia” (poniżej slidera na Stronie Głównej Serwisu oraz w panelu bocznym w sekcji „Polecane ogłoszenia” na pozostałych stronach Serwisu) („Ogłoszenie polecane”).
 4. Czas promocji Ogłoszenia Użytkownika (Ogłoszenia promowane oraz Ogłoszenie polecane) wynosi 10 dni liczonych od dnia jego umieszczenia w Serwisie.
 5. Promocja Ogłoszeń i Użytkowników w Serwisie jest płatna. Zasady płatności, w tym w szczególności sposób płatności oraz ceny znajdują się pod adresem .

 

§6

Pakiety

 1. Użytkownik uprawniony jest do zakupu pakietu usług obejmującego możliwość zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie albo zamieszczania Ogłoszeń i/lub Promocji Użytkowników lub Ogłoszeń w Serwisie („Pakiet?).
 2. Zakup Pakietu jest płaty. Zasady płatności, w tym w szczególności sposób płatności, ceny oraz opis Pakietów znajdują się pod adresem https://busmarket.com.pl/cennik.
 3. W przypadku zakupu Pakietu zasady zamieszczania Ogłoszeń, Promocji Użytkowników oraz Promocji Ogłoszeń stosuje się odpowiednio.

 

§7

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usługi w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w Serwisie. Reklamacje należy zgłosić na Adres kontaktowy.
 2. Reklamacja musi zawierać: dane konta Użytkownika, adres Ogłoszenia lub inne dane, które umożliwią jego identyfikację, wskazanie okoliczności, które uzasadniają niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługodawcę usługi, a także żądanie Użytkownika. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała wszystkich danych wskazanych w ust. 2 powyżej Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowej reklamacji, tj. reklamacji zawierającej dane wskazane w ust. 2 powyżej.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości zakupionej przez Użytkownika usługi.

 

 

§8

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych powierzonych i przetwarzanych w ramach serwisu busmarket.com.pl jest Tomasz Cieślik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cieślik-Trans Tomasz Cieślik, ul. Świętego Jana 81, 32-095 Sieciechowice, NIP 6821087838, REGON 120265820,
 2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.
 3. Z administratorem danych osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej (biuro@busmarket.com.pl);
  • poczty tradycyjnej (ul. Świętego Jana 81, 32-095 Iwanowice Włościańskie).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu dopasowywania usług do potrzeb Użytkownika, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z umową świadczenie usług lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora);
  • spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy oraz organy administracji publicznej);
  • biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności;
  • podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i nowych technologii, księgowo-finansowe, bankowe, prawnicze.
 6. Administrator może zlecać wykonanie usług i zadań usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) - na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku tego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - standardowe klauzule umowne UE.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, a następnie do momentu wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, dane te przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 8. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo do:
  • dostępu do treści Twoich danych,
  • do sprostowania Twoich danych,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • do przenoszenia Twoich danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, oraz
  • do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w tym do korzystania z Serwisu oraz do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu transakcji między Użytkownikiem a podmiotem zainteresowanym nabyciem Pojazdu opisanego w Ogłoszeniu. Usługodawca nie odpowiada za zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji, a także ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Pojazdów, a także prawdziwość i rzetelność informacji zamieszczonych w Ogłoszeniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.

 Login

Zapomniałeś hasła? »
Zarejestruj się »
Kup pakiet »

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej...

Zgadzam się